Недбайливий татусь: мешканця Хмельниччини за несплату аліментів суд позбавив волі

Мати неповнолітньої дівчинки звернулась до правоохоронців зі скаргою на свого колишнього чоловіка, який свідомо не платив аліменти на утримання їхньої спільної  доньки. За систематичне не виконання своїх батьківських обов’язків,  у квіт­ні цього ро­ку чо­ло­ві­ка при­тяг­ну­то до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті. Згідно  рішення суду за несплату аліментів він був залучений  до виконання  сус­піль­но-ко­рис­них ро­біт, а зароблені гроші мали йти на погашення су­ми за­бор­го­ва­нос­ті. Однак недбайливий татусь проігнорував законні вимоги суду першої інстанції, а відтак  продовжував зліс­но ухи­ля­ти­ся як від спла­ти алі­мен­тів, так і від від­бу­ван­ня покарання у вигляді сус­піль­но ко­рис­них ро­біт. Аби чоловік подумав і зробив висновки, його помістили на 4 доби в ізолятор тимчасового тримання, але  висновків він не зробив.

За пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня Хмель­ницької ок­ружної про­ку­ра­ту­ри суд виз­нав його винним  у зліс­но­му ухи­лен­ні від покарання (від­бу­ван­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но­го стяг­нення у ви­ді сус­піль­но ко­рис­них ро­біт (ст. 389–2 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни). Ви­ро­ком Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го район­но­го су­ду його за­суд­же­но до 1 ро­ку поз­бавлен­ня во­лі», — повідомили в прес­служ­бі Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

Ви­рок су­ду не наб­рав за­кон­ної си­ли та мо­же бу­ти ос­карже­ний в апе­ля­цій­ній інстанції.

Євген Ковтун

Back to top button