Оборудка на 2 мільйони гривень:на Хмельниччині посадовця держпідприємства та керівників підрядних організацій підозрюють у привласненні державних коштів

Під час будівництва трьох амбулаторій сімейної медицини в одному з районів Хмельницької області, посадовець державного підприємства спільно з керівниками підрядної та субпідрядної організацій, привласнили 2 мільйони гривень. Усім фігурантам кримінального провадження вже повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Амбулаторії будувались за президентською програмою «Велике будівництво». Відповідно  здійснювалося за кошти, виділені з державного бюджету.  За хід  будівництва відповідав посадовець держпідприємства районного масштабу, який водночас  здійснював технічний нагляд за ходом усіх будівельних робіт. Задля власного збагачення  він  увійшов у зговір з керівниками підрядної та субпідрядної організацій, з якими  спільно розробив  оборудку  ос­во­єн­ня бюд­жетних суб­венцій. Схема не нова і  суть її зводилась до підроблення документації . Простими словами  зловмисники    вносили  до ак­тів ви­ко­на­них бу­ді­вель­них ро­біт не­дос­то­вір­ні ві­до­мос­ті про їх об­ся­ги та вар­тість, а та­кож фор­му­вали  фік­тивні пла­тіж­ні до­ру­чення для про­ве­ден­ня без­то­вар­них опе­ра­цій. Більше того розрахунки проводились навіть за роботи, які взагалі не виконувалися.

Вик­ри­ли зло­чин­ну схе­му прив­ласнен­ня дер­жавних кош­тів опе­ра­тив­ни­ки уп­равлін­ня стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань в Хмель­ницькій об­ласті спіль­но зі слід­чи­ми слід­чо­го уп­равлін­ня об­ласної по­лі­ції. Під час  проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та  в офісних приміщеннях  установ, які вони очолювали, пра­во­охо­рон­ці ви­яви­ли та ви­лу­чи­ли «чор­ну» бух­галте­рію, пе­чат­ки, комп’ютер­ну тех­ні­ку, до­го­во­ри, кош­то­ри­си та ін­шу бух­галтерсь­ку до­ку­мен­та­цію з оз­на­ка­ми фік­тивнос­ті.

За попередніми висновками  під час бу­дів­ниц­тва трьох ам­бу­ла­то­рій злов­мисни­ки зав­да­ли збит­ків державі на 2 млн гри­вень. Факт не­за­кон­но­го за­во­ло­дін­ня кош­та­ми під­тверджу­єть­ся вис­новка­ми ек­спертних дос­ліджень.

За по­год­ження  Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­рою усім фі­гу­ран­там кримінального провадждення   по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру. Дії двох ор­га­ні­за­то­рів зло­чин­ної гру­пи ква­лі­фі­ко­ва­ні за: ч. ч 4,5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.ч.3,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

По­са­дов­цю від­по­ві­даль­но­му за тех­нічний наг­ля­ду за бу­дів­ниц­твом по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру за ч. 2 ст. 364 (злов­жи­ван­ня вла­дою або служ­бо­вим ста­но­ви­щем) та ч. 2 ст. 366 (служ­бо­ве під­роблен­ня) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Чи знаходитимуться вони під арештом на час  проведення розслідування вирішить суд, який обере їм запобіжні заходи.

Ольга Сєргєєва

Back to top button