СБУ в Хмельницькій області оголосила підозру ще одній колаборантці – колишній артистці філармонії

Раніше просто співала, а тепер в унісон з путіним. Служ­ба без­пе­ки Ук­ра­їни в Хмельницькій області  викрила ще одну прихильницю країни агресора.  Цього разу  правоохоронці по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру за ч. 1 ст. 111–1 (ко­ла­бо­ра­цій­на ді­яль­ність) ККУ колишній артистці хмельницької філармонії.

За да­ни­ми до­су­до­во­го слідс­тва, жінка  сис­те­ма­тич­но розповсюджувала в інтернеті дописи, в яких виправдовувала злочини російських окупантів, які вони здійснюють на території України. Водночас прихильниця «руского міра» по­ши­рю­ва­ла у соц­ме­ре­жах ма­те­рі­али, які за­пе­ре­чу­ють пов­но­мас­штаб­не втор­гнен­ня рф в Ук­ра­їну та співала оди кремлівському фюреру, виправдовуючи  про­ве­ден­няйого «спе­цо­пе­ра­ції».

— Хмель­ни­чан­ка зви­ну­ва­чу­ва­ла ук­ра­їнсь­ку вла­ду у ні­би­то брех­ли­во­му вис­вітлен­ні дій ра­шистсь­ких вій­ськ в на­шій дер­жа­ві, у пе­ре­біль­шен­ні та спот­во­рен­ні фак­тів про пов­но­мас­штаб­ну вій­ну про­ти Ук­ра­їни. Так, во­на ак­тивно ре­пос­ти­ла «но­ви­ни» із ро­сій­ських паб­лі­ків, у яких ук­ра­їнсь­ких за­хис­ни­ків зви­ну­ва­чу­ють у вбивс­твах мир­но­го на­се­лен­ня: «Бу­ча-ук­ра­ин­ская про­во­ка­ция», «Ра­ке­та, уда­рив­шая по же­лез­но­до­рож­но­му вок­за­лу Кра­ма­тор­ска, при­над­ле­жит ВСУ», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Уп­равлін­ня СБУ в Хмель­ницькій об­ласті.

За ре­зуль­та­та­ми санкціонованого об­шу­ку за місцем проживання артистки-колаборантки бу­ло ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но ро­сій­ську сим­во­лі­ку (пра­пор РФ), ге­ор­гі­ївсь­кі стріч­ки, шев­ро­ни вій­сько­вих під­розді­лів ЗС РФ, а та­кож комп’ютер­ну тех­ні­ку з до­ка­за­ми про­тип­равної ді­яль­нос­ті ос­танньої. Вка­за­ні ма­те­рі­али нап­равле­ні на ек­спер­ти­зу.
До­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня про­ва­дять діз­на­ва­чі На­ці­ональ­ної по­лі­ції за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва об­ласної по­ку­ра­ту­ри.

Євген Ковтун

Back to top button