Ганьбив ЗСУ та вихваляв путіна: СБУ скерувала до суду справу хмельницького колаборанта

В той час, коли  мужні воїни ЗСУ  ціною свого життя захищають Україну і український народ від кремлівських окупантів, які вторглися  в Україну і творить звірства   на нашій землі, мешканець Хмельницького виправдовував дії  країни-терористки та на­да­вав ворогу ін­форма­цій­ну під­трим­ку.

” У  за­бо­ро­не­ній в на­шій кра­їні со­ці­аль­ній ме­ре­жі він сис­те­ма­тич­но оп­ри­люд­ню­вав во­ро­жі на­ра­ти­ви, мов­ляв, ро­сія бу­ла ви­му­ше­на на­пас­ти, щоб виз­во­ли­ти ро­сій­сько­мов­них від «ук­ро­на­цис­тів». Злов­мисник роз­повсюд­жу­вав нак­ле­пи на Зброй­ні си­ли Ук­ра­їни, а ро­сій­ських оку­пан­тів ра­зом з ка­ди­рів­ця­ми вис­тавляв «справжніми ге­ро­ями», які за його твер­джен­ням «приш­ли спа­сать жен­щин, де­тей, ста­ри­ков», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Уп­равлін­ня Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті.

Разом з цим колаборант ак­тивно ді­лив­ся кон­тентом путінських  про­па­ган­дистів, які за­яв­ля­ли про нес­про­мож­ність ук­ра­їнсь­кої дер­жа­ви, дис­кре­ди­ту­ва­ли по­лі­тич­не ке­рів­ниц­тво та Си­ли обо­ро­ни, а також  по­ши­рю­вав ві­део російських  те­лег­рам- ка­на­лів, в якому рашисти звинувачували  ЗСУ  у ви­га­да­них зло­чи­нах, а ро­сій­ські оку­пан­ти вих­ва­ля­лись вбивс­тва­ми ук­ра­їнсь­ких за­хис­ни­ків, мирних жителів та дітей.

Слід­чі СБУ по­ві­до­ми­ли фі­гу­ран­ту про пі­доз­ру за ч. 1 ст. 111–1 КК Ук­ра­їни — ко­ла­бо­ра­цій­на ді­яль­ність і скерували справу до суду.

За офіційною інформацією, з по­чат­ку ро­ку співробітники служби безпеки  вик­ри­ла 9 мешканців Хмельницької області,  яких пі­доз­рю­ють у ко­ла­бо­ра­цій­ній ді­яль­нос­ті, ще чо­тирьом вже винесені вироки.

Євген Ковтун

Back to top button